top of page

Monica Persson och Jessica Dahlkvist gästbloggar

I sagans värld är allting möjligt
-
där fann vi kraft att skapa lärande för hållbar utveckling

foto%20blogg_edited.jpg
sol.png

Olika barngrupper, olika förskolor men en gemensam utgångspunkt ”sagan” där teoretiska undervisningsupplägg har haft en betydande roll för våra didaktiska val i undervisningen.

Hållbar utveckling var ett diffust begrepp för oss för tre år sedan, men genom föreläsningar, litteratur, kollegialt lärande samt att ingå i ett forskningsprojekt har det skapats en nyfikenhet. En nyfikenhet som bidragit till en klarhet när vi prövat olika undervisningsupplägg tillsammans med våra kollegor och barn. Hållbar utveckling ett begrepp som har blivit starkare i vårt samhälle då världen har visat oss att vi alla behöver ta ett gemensamt ansvar för framtiden.  

”Hoppfulla steg för vår planet” är ett projekt som startade 2019 i Stehag/Billinge rektorsområde i Eslövs kommun. Fyra förskolor är involverade med ca 200 barn och 40 pedagoger. Finns det hopp för vår planet, - ja det gör det! Men vi behöver arbeta tillsammans mer kraftfullt på förskolan för att skapa hållbart lärande kring hållbar utveckling för att framtidens barn ska kunna vara med och påverka. Vi fann det genom teoriinformerad undervisning där didaktiken var flerstämmig och under ständig modellering - där vårt ledord har varit tillsammans kan vi påverka och förändra.

I vårt tidigare projektarbete på förskolorna har vi utgått från sagan men inte förankrat och grundat våra didaktiska val från undervisningsteorierna i den utsträckning som vi gjort nu. Tidigare har vi inte haft den kunskapen och när vi nu ser vilken skillnad det kan göra vill vi uppmuntra alla pedagoger att ta till sig kunskapen och våga använda de olika teorierna. Tillåta er profession att växa när ni prövar och omprövar för att hittar olika vägar med en gemensam grund att utgå från i arbetslaget genom samtolkning, samplanering och samvärdering. Att stå på samma grund från början i arbetslaget skapar goda förutsättningar. Förutsättningar att tillsammans skapa en målstyrd undervisning som tydligt visar på varför vi gör det vi gör.

I det senaste upplägget arbetade vi utifrån pragmatiskt informerat undervisningsupplägg där värden står i fokus samt sträva efter att barnen ges en kritisk handlingsförmåga där de reflektera över gamla och nya erfarenheter. Områdets utbildning och undervisning har haft sin utgångspunkt i de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Vi har befunnit oss inom den ekologiska dimensionen, ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen i vårt projektarbete. Vårt rektorsområde har valt att har fokus på en dimension i taget, men samtidigt är det viktigt att alla tre dimensioner är levande och att det finns möjlighet för dem att sammanstråla då kan vi tala om en hållbar utveckling. Hösten 2020 bestämdes det i området att vårt fokus skulle vara på den sociala dimensionen. Att som pedagog uppmärksamma ett ”gap” i barngruppen som kan sammankopplas med sagans karaktärer och styrkas med pragmatiska undervisningsprinciper. Vi kände först att teorin var abstrakt och svår att förstå men under resans gång har begreppen klarnat och teorin är inte lika förvirrande. Nyfikenhet och engagemang har varit vår drivkraft till att förstå teorin och dess grunder.

Vi valde att se om vi kunde sammanfläta ”gapet” med en saga. Vi har en uppfattning om att det finns en diskurs i förskolan om att hellre gå på det säkra och att man som pedagog gärna vill veta vart saker ska leda. Ofta utgår man från ett material med ett framarbetat budskap, vårt råd är att låta det ta tid att söka bland sagor och barnlitteratur, då det kan bli ett mer medvetet val och ge barnen utrymme att visa vägen till val av saga. Vi valde att leta efter sagoböcker från modern tid där det skapades ingångar och infallsvinklar till de olika dimensionerna inom hållbar utveckling. Likaså att lägga ner tid på att se vilka värderingar som finns med i boken och vilka möjligheter det finns för att skapa ett innehåll att lyfta och hur vi kan verkställa det i barnens utbildning. Det är även av vikt med ett reflekterande över varför vi gör dessa val.

I vårt arbete har vi strävat efter att belysa de olika värderingarna i sagan och att de skulle bli levande, viktiga och ifrågasatta. Barnen har levt sig in i de olika sagokaraktärerna och de har fått en betydande plats i hela barnens utbildning. Att i undervisningen erbjuda variation av möten med sagan på ett multimodalt och rhizomatiskt sätt. Estetiken har tagit en stor plats i temats process, där sagan har skapat en gemensam referens i barngrupperna. Sagokaraktärerna har blivit förebilder för barnen och vi kan se hur de kopplar sammanhang till sagan. Vi strävar efter att vi ska befinna oss i den pluralistiska undervisnings principen där läraren iscensätter situationer där barnen får öva sig på att kritiskt reflektera över olika sätt att handla och tänka. Detta mot bakgrund att utveckla barnen att bli aktiva, kritiska medborgare som lär sig att kritiskt granska en handling utifrån olika källor och värderingar.

Vi vill gärna sprida våra nyförvärvade kunskaper om att våga använda sig av teoriinformerat undervisningsupplägg. En av våra tidigare uppfattningar är att det tar tid då man utgår från teoretiska perspektiv men vi har sett att det sparar tid då planeringsmallarna, som finns samlade i kommunens lärplattform skapar en struktur som leder oss effektivt framåt och tillsammans. Sagans kraftfullhet för hållbar utveckling har visat sig genom att vi valt att stå fast i samma saga och att vi fördjupat vår undervisning då sagan speglas i lärmiljöer, undervisningsmiljöer och mötesplatser för våra grupper. Genom att dokumentera har vårt arbetssätt blivit beprövat och analyserat i vårt kvalitetssäkrande arbete. Vi ser ett resultat och kan se ett förändrat kunnande i våra barngrupper kring en hållbar utveckling mot den sociala dimensionen. På ett lek-och lustfyllt sätt med sagans kraftfullhet har vi tillsammans fått kunskap och ett synligt lärande kring hållbar utveckling där vi tillsammans kan påverka barnens framtid med en ökad kunskap. Men vad krävs av oss som verkar inom förskolan? En stöttande och vägledande ledning som ger oss goda förutsättningar att utveckla barnens utbildning och undervisning samt nyfikna pedagoger med innovativt tänk som vill och vågar pröva att styrka yrkesprofessionen och barnens utbildning med hjälp av forskning och undervisningsteorier. 

/Monica Persson och Jessica Dahlkvist

Instagram: @undervisandelarmiljoer_jessica

Vi heter Monica Persson och Jessica Dahlkvist våra vägar korsades för ca 15 år sedan när vi arbetade tillsammans. Då hade vi inte likvärdiga mål och visioner kring barnens utbildning och vi drog åt olika håll där samarbetet mellan oss inte blev hållbart. Idag kan vi se att med en gemensam grund, ett projekt, likvärdig kunskap och en teoribaserad undervisning att vi förstår varandra och varandras arbete med barnen på ett helt annat sätt. Idag ser vi att vår tuffa start ihop fick en positiv utgång där vi istället kan använda vår yrkesprofession och samarbetet mellan oss blir mer gynnsamt och positivt utmanande i vårt arbete som förskollärare. Vi arbetar på två olika förskolor i samma by med respektive yngre och äldregrupp. Vill ni veta mer om vårt projekt och arbetssätt är ni välkomna med era frågor till monica.persson2@eslov.se och jessica.dahlkvist@eslov.se. Det finns även möjlighet att följa instagramkontot @undervisandelarmiljoer_jessica där det ges inblick i de äldre barnens tematiska processer.

Vill du blogga? Kontakta oss!

bottom of page